Основные положения

Vienība Paskaidrojums

Akts

Transportlīdzekļa turējuma nodošanas - pieņemšanas akts, kas tiek noslēgts starp Iznomātāju un Nomnieku

Apdrošinātājs

Juridiska persona, kura apdrošina Transportlīdzekli

Autoparks

Nomai pieejamo transportlīdzekļu kopums, kas atrodas Iznomātāja un/vai tā sadarbības partneru tirdzniecības vietās vai apskatāms interneta vietnē www.rentiplus.lv

Cenrādis

Mājaslapā publicētais spēkā esošais Iznomātāja cenrādis ar visiem tā grozījumiem un papildinājumiem, kurā norādītas Nomnieka maksājamās pakalpojumu komisijas Iznomātājam, kā arī Nomnieka  kompensējamie parāda piedziņas, Transportlīdzekļa atgūšanas, remonta un tamlīdzīgi izdevumi Iznomātājam

CSDD

Valsts akciju sabiedrība “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003345734

Dabiskais nolietojums

Transportlīdzekļa tehniskā un vizuālā stāvokļa izmaiņas, kā arī tā amortizācija, kas Līguma darbības laikā radušies Transportlīdzekļa dabiskā un parastā nolietojuma rezultātā, ievērojot Transportlīdzekļa lietošanas mērķi un tehniskās īpašības, Iznomātāja un/vai Transportlīdzekļa ražotāja, kā arī Iznomātāja mājas lapā esošās Transportlīdzekļa tehniskajā dokumentācijā noteiktās prasības lietošanai, ekspluatācijas noteikumus un apkopes instrukcijas un ieteikumus (turpmāk- Nolietojuma noteikumi)

Darba diena

Jebkura diena, kurā ir atvērtas bankas Latvijā, izņemot sestdienas, svētdienas un valsts noteiktās svētku dienas

Drošības nauda

Pamatnoteikumos norādītā drošības nauda, ko Nomnieks iemaksā Iznomātājam kā Nomnieka saistību izpildes nodrošinājumu pirms Transportlīdzekļa nodošanas Nomnieka lietojumā un turējumā

E-identifikācija

Personas datu apmaiņa elektroniski starp autentifikācijas servisa sniedzēju, kuru  Iznomātāja Mājaslapā izvēlas Nomnieks, un Iznomātāju, kā rezultātā Iznomātājs var identificēt Nomnieku. Autentificējoties, izmantojot autentifikācijas servisa sniedzēju, Nomnieks piekrīt tā datu nodošanai Iznomātājam

GPS dati

Informācija par Transportlīdzekļa atrašanās vietu (ģeolokāciju), Transportlīdzekļa tehnisko stāvokli un tā pārvietošanos (braukšanas ātrumu, nobraukto attālumu)

GPS iekārta

Globālās pozicionēšanas sistēmas iekārta, kas Iznomātāja uzdevumā ir uzstādīta Transportlīdzeklim

Ikmēneša nomas maksājuma datums

Pamatnoteikumos norādītā drošības nauda, ko Nomnieks iemaksā Iznomātājam kā Nomnieka saistību izpildes nodrošinājumu pirms Transportlīdzekļa nodošanas Nomnieka lietojumā un turējumā

Iznomātājs

Akciju sabiedrība „Renti”, vienotais reģistrācijas Nr. 40203174147, juridiskā adrese: Skanstes iela 52, Rīga, LV-1013, Latvija

Iznomātāja banka un konts

Iznomātāja banka un konts, kas norādīts Pamatnoteikumos vai Nomniekam nosūtītajā rēķinā/paziņojumā par ikmēneša Nomas maksas maksājumu

KASKO apdrošināšanas polise

Apdrošināšanas polise, kas apliecina, ka ir noslēgts apdrošināšanas līgums par Transportlīdzekļa apdrošināšanu pret bojājumiem un zādzību

Klientu apkalpošanas filiāle

Iznomātāja struktūrvienība/saimnieciskās darbības veikšanas vieta, kurā Iznomātājs sniedz pakalpojumus

Likumiskie procenti

Atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem noteikti procenti, kuru apmērs uz Līguma noslēgšanas dienu ir 6% no simta gadā un kas tiek aprēķināti pēc Līguma izbeigšanas

Līguma maksājumi

Nomnieka maksājumi Iznomātājam, kas ietver Nomas maksas maksājumus, nokavējuma procentus, līgumsodus, kā arī citus Līgumā vai Cenrādī noteiktos maksājumus

Līgums

Šis Nomnieka un Iznomātāja starpā noslēgtais Transportlīdzekļa nomas līgums – Pamatnoteikumi un Vispārējie noteikumi ar visiem tā pielikumiem un grozījumiem

Mājaslapa

Iznomātāja interneta mājaslapa ar adresi www.rentiplus.lv

Nomas termiņš

Pamatnoteikumos norādītais termiņš, kura laikā Nomniekam ir tiesības lietot Transportlīdzekli, ja Nomnieks pienācīgi pilda šī Līguma noteikumus, un pienākums maksāt Nomas maksu. Ja Pusēm vienojoties tiek noteikts cits Ikmēneša nomas maksājuma datums, Puses paraksta Pamatnoteikumu grozījumus vai vienojas par Nomas termiņa grozījumiem, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu

Nomas maksa

Pamatnoteikumos norādītā mēneša nomas maksa (ieskaitot visus uz Nomas maksu Līguma noslēgšanas brīdī attiecināmos nodokļus), ko par Transportlīdzekļa lietošanu Nomnieks maksā Iznomātājam ik mēnesi ne vēlāk kā līdz Ikmēneša nomas maksājuma datumam. Nomas maksas maksājums var tikt ieturēts no Nomnieka maksājuma kartes, ja Puses par to ir atsevišķi vienojušās Pamatnoteikumos

Nomnieks

Transportlīdzekļa lietošanas un valdījuma tiesību pārņēmējs uz Transportlīdzekļa Nomas termiņa periodu

OCTA

Transportlīdzekļa sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana Transportlīdzekļa īpašnieka vārdā

Pakalpojums

Šajos Līguma noteikumos uzskaitītie pakalpojumi, ko Iznomātājs sniedz, lai nodrošinātu Transportlīdzekļa lietošanu derīgā stāvoklī, ja par tādiem ir panākta vienošanās Pamatnoteikumos

Pamatnoteikumi

Līguma I daļa

Papildus maksājumi

Ar Līguma izpildi un Transportlīdzekli saistītie maksājumi, tajā skaitā, bet neaprobežojoties ar Pamatnoteikumos norādītajiem papildus maksājumiem un Cenrādī norādītajiem maksājumiem

Pieteikums 

Atbilstoši Vispārējiem noteikumiem Nomnieka izteikts pieteikums iznomāt Transportlīdzekli no Iznomātāja saskaņā ar Līguma noteikumiem

Privātuma politika

Iznomātāja izstrādāta privātuma politika, kurā aprakstīta kārtība kādā Iznomātājs apstrādā klientu personas datus, tai skaitā, Nomnieka, personas datus. Privātuma Politika pieejama (www.rentiplus.lv) vai jebkurā Iznomātāja klientu apkalpošanas vietā

Puse/s

Nomnieks vai/un Iznomātājs

PVN

Pievienotās vērtības nodoklis Latvijas Republikas Pievienotās vērtības nodokļa likuma izpratnē

Tehniskā apskate

Transportlīdzekļu valsts tehniskā apskate CSDD, kas jāveic Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, lai kontrolētu transportlīdzekļu tehnisko stāvokli un veiktu normatīvajos aktos noteiktās kontroles funkcijas, kas saistītas ar piedalīšanos ceļu satiksmē

Transportlīdzeklis

Pamatnoteikumos norādītais transportlīdzeklis (vai vairāki transportlīdzekļi ), ko Iznomātājs nodod Nomnieka turējumā un lietošanā Līgumā noteiktajā kārtībā

Transportlīdzekļa vērtība

Pamatnoteikumos noteiktā un Pušu saskaņotā Transportlīdzekļa vērtība uz Līguma noslēgšanas brīdi, kas noteikta, ņemot vērā Transportlīdzekļa modeli, vecumu, komplektāciju un tehnisko stāvokli, tirgus nosacījumus, Dabisko nolietojumu, kā arī citus būtiskus nosacījumus

Transportlīdzekļa atlikusī vērtība

Transportlīdzekļa vērtība, kas tiek noteikta atbilstoši  tirgus vērtībai vērtēšanas brīdī, bet ne zemāka kā Iznomātāja noteiktā grāmatvedības vērtība

Trešā persona

Jebkura persona, kura nav Līguma puse

Vispārējie noteikumi

Līguma II daļa

Eleving Grupa un saistītie uzņēmumi

Vairāku uzņēmumu kopums, kuru sastāvā ietilpst AS mogo un tās meitas uzņēmums AS Renti, kas definēta Privātuma politikā, kura pieejama Mājaslapā

2. Līguma priekšmets

2.1. Ar Līguma noslēgšanu Iznomātājs piešķir Nomniekam tiesības turēt un lietot (nomāt) Transportlīdzekli, bet Nomnieks apņemas pieņemt Transportlīdzekli nomā uz Līgumā noteikto termiņu, kā arī samaksāt Līguma maksājumus atbilstoši Līguma noteikumiem.

2.2. Nomnieks apliecina, ka patstāvīgi un pēc saviem ieskatiem ir izvēlējies Transportlīdzekli no Autoparka un ir iepazinies ar tā lietojuma pakāpi (jauns, mazlietots).

2.3. Iznomātājs apliecina, ka Iznomātājam ir tiesības iznomāt Nomniekam Transportlīdzekli uz šajā Līgumā paredzētajiem noteikumiem.

3.  Iznomātāja sniegtie Pakalpojumi Līguma darbības laikā

3.1. Līguma darbības laikā Nomniekam tiek sniegti pakalpojumi, kas norādīti Līguma Pamatnoteikumos:

 • Apkopes un normāla nolietojuma remontdarbi;
 • Apdrošināšanas organizēšana;
 • 24/7 palīdzība uz ceļa;
 • Maiņas transportlīdzeklis;
 • Riepas un to maiņa;
 • GPS monitorings;
 • Valsts institūciju pakalpojumu un nodokļu administrēšana.

3.2. Pakalpojumi var tikt sniegti gan kopā ar Transportlīdzekļu nomu, gan atsevišķi, apkalpojot Nomnieka īpašumā/turējumā esošos Transportlīdzekļus.

3.3. Nomniekam ir iespēja Līguma darbības laikā saņemt papildpakapojumus, par papildus cenu, kas uzskaitīti un norādīti Iznomātāja mājas lapā.

4. Līguma noslēgšana

4.1. Kad Iznomātājs ir saņēmis un izvērtējis Pieteikumu, pieņēmis pozitīvu lēmumu par Transportlīdzekļa iznomāšanu Nomniekam, tad Iznomātājs informē par to Nomnieku.

4.2. Parakstot Līgumu Nomnieks apliecina, ka ir iepazinies un sapratis Līguma būtiskos noteikumus. Līgums tiek noslēgts Nomniekam klātesot Klientu apkalpošanas filiālē vai to parakstot ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

4.3.Līgums stājas spēkā un tiek uzskatīts par noslēgtu dienā, kad abas Puses ir parakstījušas Pamatnoteikumus, un ir spēkā līdz Līguma saistību pilnīgai izpildei. Ar Vispārējiem noteikumiem Nomnieks ir iepazinies pirms līguma noslēgšanas, tie netiek parakstīti un Vispārējie noteikumi jebkurā laikā ir pieejami Iznomātāja interneta vietnē www.rentiplus.lv.

4.4. Parakstot Līgumu atbilstoši Vispārīgo noteikumu 4.2. un 4.3. punktā noteiktajam, Nomnieks apliecina, ka ir izlasījis un pilnībā sapratis Līguma noteikumus – gan Pamatnoteikumus, gan Vispārējos noteikumus, kā arī saņēmis parakstītu Pamatnoteikumu eksemplāru, un apņemas pildīt Līgumā noteiktās saistības.

4.5. Līgums tiek parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Iznomātāja, bet otrs pie Nomnieka. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Līgums, kas parakstīts ar drošu eletronisko parakstu un satur laika zīmogu, glabājās pie katras no Pusēm.

4.6. Gadījumā, ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku vai tiek atzīts par spēkā neesošu, tas nerada atlikušo noteikumu spēkā neesamību. Spēku zaudējušu Līguma noteikumu var aizstāt ar Līguma mērķim un saturam atbilstošiem jauniem noteikumiem.

5. Transportlīdzekļa nodošana un pieņemšana Nomnieka lietošanā

5.1. Iznomātājs nodod Transportlīdzekli Nomniekam tikai pēc tam, kad tiek izpildīti visi zemāk minētie noteikumi:

5.1.1. Iznomātājs ir saņēmis Drošības naudu (ja vien Pamatnoteikumos nav noteikts, ka Drošības nauda nav jāmaksā);

5.1.2. ir parakstīts un spēkā stājies Pamatnoteikumos norādītais Papildus nodrošinājuma līgums (ja tāds ir noteikts);

5.1.3. ir izpildīti citi Pamatnoteikumu sadaļā „Īpašie noteikumi” ietvertie priekšnoteikumi Transportlīdzekļa iznomāšanai Nomniekam (ja tādi ir noteikti).

5.2. Iznomātājs nodod, bet Nomnieks pieņem un iegūst uz Līguma noteikumiem un termiņu faktiskajā valdījumā un lietošanā Transportlīdzekli, parakstot Aktu. Īpašumtiesības uz Transportlīdzekli saglabā Iznomātājs un visā Līguma darbības laikā Iznomātājs patur vienu Transportlīdzekļa atslēgu un/vai drošības sistēmu vadības pulšu un atslēgu komplektu.

5.3. Pirms Līguma un Akta parakstīšanas Nomniekam ir pienākums pārliecināties par Transportlīdzekļa kvalitāti un atbilstību Nomnieka prasībām.

5.4.  Ar Līguma un Akta parakstīšanu Nomnieks apliecina, ka:

5.4.1. ir pārliecinājies par Transportlīdzekļa kvalitāti un tā atbilstību Nomnieka prasībām;

5.4.2. Transportlīdzeklim nav konstatēti tādi trūkumi, kuri uzmanīgam Iznomātājam nevarētu palikt apslēpti.

5.4.3. Nomnieks atbilstoši Pamatnoteikumos noteiktajam:

5.4.3.1. pats ir izvēlējies Transportlīdzekli un uzņemas atbildību par visām iespējamās sekām un riskiem, kas saistītas ar Transportlīdzekli kā paaugstinātas bīstamības avotu, kā arī uzņemas atbildību par konstatēto defektu novēršanu, kas radušies nepareizes espluatācijas rezultāta;

5.4.3.2. Transportlīdzekļa garantijas laika periodā nodrošina Transportlīdzekļa nogādāšanu uz Iznomātāja noteiktu servisu, lai nodrošinātu Transportlīdzekļa uzturēšanu labā tehniskā un lietošanai derīgā stāvoklī, ja vien pamatnoteikumos nav noteikts citādāk un pēc Transportlīdzekļa garantijas laika Nomniekam ir pienākums uzturēt Transportlīdzekli atbilstoši 5.4.3.1. punktā noteiktajam;

5.4.4. Nomnieks uzņemas ne tikai atbildību par Nomnieka vainas dēļ nodarītajiem bojājumiem vai Transportlīdzekļa bojāeju, bet uzņemas arī Transportlīdzekļa nejaušas bojāšanās vai bojāejas risku, kā arī risku zaudēt iespēju lietot Transportlīdzekli nepārvaramas varas dēļ vai jebkādu aprobežojumu to lietot;

5.4.5. neprasīs Līguma izbeigšanu pārmērīga zaudējuma dēļ;

5.4.6. Nomnieks uzņemas atbildību par visām iespējamām sekām un riskiem, kas saistītas ar Transportlīdzekli kā paaugstinātas bīstamības avotu;

5.5. Iznomātājs uzņemas pilnu atbildību par Transportlīdzekli no brīža, kad Nomnieks nodod Iznomātājam Transportlīdzekli, kopā ar tā reģistrācijas apliecību, atslēgām un/vai signalizācijas pulti, līdz brīdim, kad Transportlīdzeklis, kopā ar tā reģistrācijas apliecību, atslēgām un/vai signalizācijas pulti tiek nodotas atpakaļ Nomniekam.

5.6. Ņemot vērā Vispārējo noteikumu 5.4. punktā minētos apstākļus, Iznomātājs neuzņemas pienākumu veikt nepareizas ekspluatācijas rezultātā radušos bojājumu remontu. Par šādu remontdarbu veikšanu Nomnieks maksā pats par saviem līdzekļiem, kā arī, ja trūkumi vai defekti būs radušies nepareizas ekspluatācijas rezultātā, Iznomātājs:

5.6.1. attiecīgi nesamazinās vai neatmaksās jau samaksāto Nomas maksu ne pilnībā, ne daļēji;

5.6.2. neatlīdzinās Nomnieka izdevumus par trūkumu vai defektu novēršanu, tajā skaitā, bet ne tikai nepieciešamos un derīgos izdevumus;

5.6.3.  neapmainīs Transportlīdzekli pret tādu pašu vai ekvivalentu;

5.6.4.  nenovērsīs nekādus iespējamos Transportlīdzekļa trūkumus vai defektus;

5.6.5. nepiekritīs atcelt šo Līgumu un atmaksāt Nomas maksu un jebkādus citus Nomnieka par labu Iznomātājam veiktos maksājumus.

5.7.  Pēc Akta parakstīšanas Iznomātājam ir pienākums ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā par saviem līdzekļiem veikt visas nepieciešamās darbības, lai Nomnieks šo 5 (piecu) darba dienu laikā CSDD tiktu reģistrēts kā Transportlīdzekļa turētājs, ja Pamatnoteikumos minētais nomas termiņš nepārsniedz 12 (divpdasmit) mēnešus, Transportlīdzekļa turētājs ir Iznomātājs un pārreģistrāciju veikt nav nepieciešams.

6. Transportlīdzekļa lietošana:

6.1. Nomniekam Transportlīdzeklis tiek iznomāts lietošanai personīgām vajadzībām, vai juridiskām personām – saimnieciskās darbības veikšanai. Nomnieka atbildība saglabājas arī pēc Nomas termiņa, ja Transportlīdzeklis pēc Nomas termiņa netiek atdots Iznomātājam.

6.2. Nomniekam ir pienākums nodrošināt, ka Transportlīdzeklis tiek lietots saprātīgi tā kā to lietotu krietns un rūpīgs saimnieks, ņemot vērā ierastās transportlīdzekļu vadīšanas prasības un spēkā esošos ceļu satiksmi reglamentējošos normatīvos aktus, tai skaitā, bet ne tikai, Nomnieks apliecina, ka visā Līguma darbības laikā Nomniekam ir Latvijas Republikā reģistrēta derīga transportlīdzekļa vadītāja apliecība un tas ievēro visus Latvijas Republikas normatīvajos aktos transportlīdzekļa vadītājam, lietotājam, turētājam vai īpašniekam noteiktos pienākumus.

6.3. Nomniekam nav tiesību bez Iznomātāja rakstveida piekrišanas nodot Transportlīdzekli lietošanā Trešajai personai. Par Trešajām personām šī punkta izpratnē netiek uzskatīts Nomnieka laulātais, pilngadību sasniegušie bērni un vecāki, vai persona, kas ir darba tiesiskajās attiecības ar Nomnieku . Nododot Transportlīdzekli lietošanā šajā punktā minētajām personām, Nomnieks ir atbildīgs par to, lai tās būtu sasniegušas 23 (divdesmit trīs) gadu vecumu, kas ir saistīts ar apdrošināšanas noteikumos minēto, kā arī tām būtu Latvijas Republikā reģistrēta derīga transportlīdzekļa vadītāja apliecība, un minētās personas ievēro Latvijas Republikas normatīvajos aktos transportlīdzekļa vadītājam, lietotājam, turētājam vai īpašniekam noteiktos pienākumus, kā arī Nomnieks paliek pilnībā atbildīgs pret Iznomātāju par Līguma noteikumu izpildi un iespējamiem izdevumiem un zaudējumiem, kas var rasties, nepareizi ekspluatējot Transportlīdzekli, neatkarīgi no tā, kurš ir vadījis Transportlīdzekli.

6.3.1. Iznomātājs neuzņemas atbildību, kas noteikta Apdrošināšanas noteikumos, ja Nomnieks nav ievērojis 6.3. punktā noteiktās prasības par Transportlīdzekļa vadītāju.

6.4. Transportlīdzekli nedrīkst lietot:

6.4.1. fiziskas personas:

6.4.1.1. braukšanai, kas varētu pazemināt Transportlīdzekļa vērtību vairāk, nekā tas notiktu parastas vadīšanas apstākļos;

6.4.1.2. braukšanas apmācībai, taksometra vai kurjera pakalpojumu sniegšanai;

6.4.1.3. piekabes, treilera vai tamlīdzīga objekta vilkšanai;

6.4.1.4. ātrumsacensībās vai cita veida sacensībās;

6.4.1.5. iznomāšanai, apakšnomai vai jebkāda veida pasažieru komercpārvadājumiem, kā arī citu veidu pakalpojumiem bez iepriekšējas rakstiskas Iznomātāja piekrišanas.

6.4.2. juridiskas personas:

6.4.2.1. braukšanai, kas varētu pazemināt Transportlīdzekļa vērtību vairāk, nekā tas notiktu parastas vadīšanas apstākļos;

6.4.2.2. ātrumsacensībās vai cita veida sacensībās;

6.4.2.3. iznomāšanai, apakšnomai, apsardzes, taksometru un kurjera pakalpojumu sniegšanai vai jebkāda veida pasažieru komercpārvadājumiem, kā arī citu veidu pakalpojumiem, kas būtiski palielina Transportlīdzekļu nobraukumu un vai nolietojumu.

6.5. Nomnieks neaprobežoti uzņemas jebkurus iespējamos izdevumus vai zaudējumus attiecībā pret Trešo Personu prasījumiem, kas var rasties, ekspluatējot Transportlīdzekli.

6.6. Nomniekam nav tiesību atsavināt, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt Transportlīdzekli vai tā daļu, tajā skaitā nodot Transportlīdzekli utilizācijai vai tirgot tā detaļas, vai veikt jebkādas darbības ar nolūku nodot lietošanas tiesības Trešajai personai bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas.

6.7. Nomniekam nav tiesību bez Iznomātāja rakstveida piekrišanas veikt Transportlīdzekļa pārbūvi un/vai izdarīt izmaiņas Transportlīdzekļa tehniskajā komplektācijā, tajā skaitā mainīt Transportlīdzekļa modifikāciju vai uzstādīt īpašu aprīkojumu, un veikt uzlabojumus, kas ir pretrunā ar Transportlīdzekļa tehniskajā dokumentācijā vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vai kurus nav iespējams noņemt bez Transportlīdzekļa bojāšanas. Jebkuri uzlabojumi (aprīkojums un detaļas), kas izdarīti Transportlīdzeklim un kurus nav iespējams noņemt bez Transportlīdzekļa bojāšanas, Transportlīdzekļa atgriešanas Iznomātājam gadījumā ir Iznomātāja īpašums un Iznomātājam nav pienākuma segt Nomnieka izdevumus par šādu uzlabojumu izdarīšanu, izņemot, ja Puses par to iepriekš rakstiski ir vienojušās.

6.8. Nomas termiņā Nomniekam ir atļauts ar Transportlīdzekli nobraukt ne vairāk kā Pamatnoteikumos norādīto pieļaujamo kilometrāžu un/vai  nepārsniedzot Pamatnoteikumos minēto Transportlīdzekļa nobraukumu mēnesī. Ja pēc Nomas termiņa beigām vai Līguma darbības laikā tiek konstatēts, ka ir pārsniegta Pamatnoteikumos norādītā pieļaujamā kilometrāža, Nomniekam ir pienākums kopā ar citiem Līguma maksājumiem samaksāt Iznomātājam maksu par papildus nobrauktajiem kilometriem, saskaņā ar Līguma minēto Iznomātāja Cenrādi.

6.9. Transportlīdzekļa ekspluatācijas laikā, Nomnieks ir atbildīgs par Iznomātāja mājas lapas Cenrādī norādīto Transportlīdzekļa lietošanas aizliegumu ievērošanu. Ja Nomnieks neievēro, kādu  Cenrādī norādītajiem Transportlīdzekļa lietošanas aizliegumiem, tiek piemērots Līgumsods saskaņā ar Cenrādī minēto, atbilstoši attiecīgajam lietošanas pārkāpuma veidam, kā arī no Nomnieka tiek ieturēti ar lietošanas noteikumu pārkāpšanu radītie zaudējumi.

7. Transportlīdzekļa uzturēšanas un labošanas noteikumi

7.1. Ja Līguma pamatnoteikumos ir noteikts, Iznomātājs šī Līguma darbības laikā nodrošina:

7.1.1. Tehnisko apkopi – rūpnīcas - izgatavotājas noteiktās tehniskās apkopes, kas tiek veiktas izgatavotāja noteiktajos intervālos un atbilstoši apstiprinātiem apkopē veicamo darbu aprakstiem.

7.1.2. Normāla nolietojuma, pārbaudes, mērījumu, regulēšanas un garantijas remontdarbus – remontdarbus, kas ietver:

7.1.2.1. pārbaudes, mērījumus un regulēšanas darbus;

7.1.2.2. frikcijas detaļu (bremžu uzlikas, bremžu diski, logu slotiņas, siksnas, gultņi u.c.), akumulatoru, spuldžu u.c. nomaiņu to normāla nolietojuma rezultātā;

7.1.2.3. medicīniskās aptieciņas un ugunsdzēšamā aparāta atjaunošanu vai nomaiņu, ja tiem beidzies derīguma termiņš;

7.1.2.4. garantijas remontdarbus;

7.1.2.5. bremžu, degvielas,  dzesēšanas, elektro un izplūdes sistēmu, motora, pārnesumkārbas, transmisijas, piekares, šasijas, stūres iekārtas u.c. remontu un detaļu nomaiņu to normāla nolietojuma rezultātā;

7.1.2.6. tehnoloģisko šķidrumu papildināšanu (izņemot logu mazgājamo šķidrumu un adBlue);

7.1.2.7. jebkuru citu bojājumu novēršanu Transportlīdzeklim, kuru iestāšanās ir varbūtēja/paredzama un atkarīga no konkrētā Transportlīdzekļa.

7.1.3.  Apkopju un remontdarbu organizēšanu – veicamo darbu pieteikšanu un izpildes termiņu, tehnisko risinājumu, kvalitātes un izmaksu saskaņošanu un kontroli.

7.1.4. Ārpuskārtas remontdarbu organizēšanu – veicamo darbu pieteikšanu un izpildes termiņu, tehnisko risinājumu, kvalitātes un izmaksu saskaņošanu un kontroli. Nomnieks veic apmaksu vai sedz izdevumus par saviem līdzekļiem pēc faktiskā darbu un izmantoto rezerves daļu apjoma par visiem ārpuskārtas remontdarbiem, kas ietver:

7.1.4.1. medicīniskās aptieciņas, ugunsdzēšamā aparāta, drošības vestes u.tml. atjaunošanu tās bojājumu un/vai izlietošanas gadījumā;

7.1.4.2. papildaprīkojuma uzstādīšanu un remontu;

7.1.4.3. Iznomātājs pieņemot apkalpošanā Nomnieka Transportlīdzekli, tam konstatēto bojājumu novēršanu un/vai komplektācijas atjaunošanu (ugunsdzēšamais aparāts, medicīniskā aptieciņa utt.), ar kuriem nav iespējama turpmākā normāla Transportlīdzekļa ekspluatācija, vai vēlāk atklāto bojājumu novēršanu, kas radušies laikā pirms Iznomātājs uzsācis Transportlīdzekļa apkalpošanu;

7.1.4.4. pēcavāriju vai citu Apdrošināšanas gadījumu remontdarbus, izņemot gadījumos, ja Transportlīdzeklis ir apdrošināts pret šiem riskiem, remontdarbi var tikt segti ar apdrošināšanas atlīdzību;

7.1.4.5. nepareizas ekspluatācijas rezultātā radušos bojājumu remontu, tai skaitā, bojājumu novēršanu, kas radušies Transportlīdzeklim, ja izmantota nepiemērota degviela vai tehnoloģiskie šķidrumi, ja mehāniskajiem agregātiem radušies bojājumi tehnoloģisko šķidrumu trūkuma rezultātā un ja Klients savlaicīgi nav pieteicies tehniskajām apkopēm un remontdarbiem;

7.1.4.6. bojājumu novēršanu, ja Transportlīdzekļa apkopi vai remontu veikusi juridiska vai fiziska persona, kas nav Iznomātāja līgumorganizācija un/vai tas veikts bez saskaņošanas ar Iznomātājs;

7.1.4.7. tehniskās apkopes un visus remontdarbus, kas veikti Transportlīdzeklim, kas pārsniedzis Noteikto nobraukumu;

7.1.4.8. bojājumu novēršanu, kas radušies, izmainot Transportlīdzekļa sākotnējo konstrukciju vai iebūvējot nepiederīga aprīkojuma detaļas, ko nav atļāvusi Transportlīdzekļa rūpnīca - izgatavotāja;

7.1.4.9. bojājumu novēršanu, kas radusies vadītājam esot alkohola vai citu apreibinošu vielu iespaidā;

7.1.4.10. bojājumu novēršanu, kas radušies Transportlīdzeklim, ja to vadījusi persona, kurai nav tiesību vadīt attiecīgās kategorijas transportlīdzekli vai to vadījis vadītājs, kurš negadījuma brīdī bijis rīcībnespējīgs;

7.1.4.11. bojājumu novēršanu, ko Transportlīdzeklim  apzināti radījis tā lietotājs;

7.1.4.12. bojājumu novēršanu, kas radušies Transportlīdzeklim, ja tas ir ticis nodots trešās personas nomā vai īrē;

7.1.4.13. bojājumu novēršanu, kas radušies jebkāda veida kara notikumu gadījumā, pilsoņu kara, iekšējo nemieru, streika, aresta un īpašuma aresta vai citos valstiskas iejaukšanās gadījumos, atomkatastrofas gadījumā, kā arī citos gadījumos, ko var uzskatīt par nepārvaramas varas apstākļiem;

7.1.4.14. bojājumu novēršanu, kas radušies ar nodomu vai ļaunprātīgi veiktu darbību rezultātā, zādzību, neatļautas izmantošanas, laupīšanas gadījumos, tiešas vētras, krusas, zibens spēriena, zemestrīces vai plūdu iedarbības gadījumos, kā arī ugunsgrēka vai eksplozijas gadījumos, izņemot gadījumos, ja Transportlīdzeklis ir apdrošināts pret šiem riskiem, remontdarbi var tikt segti ar apdrošināšanas atlīdzību;

7.1.4.15. jebkurus citus remontdarbus, kas nav paredzēti tehniskajās apkopēs un Normāla nolietojuma remontdarbos.

7.2. Nomniekam ir pienākums rakstiski saskaņot ar Iznomātāju jebkuru papildus remontdarbu veikšanu, kas nav iekļauti Nomnieka Pamatnoteikumos noteiktajā komplektā. Nomniekam nav tiesību uz Transportlīdzekļa uzturēšanas un labošanas izdevumu atlīdzību, ko tas ir veicis Transportlīdzeklim, ja vien Puses nav rakstveidā atsevišķi vienojušās par pretējo.

7.3. Nomniekam ir pienākums visā šī Līguma darbības laikā par saviem līdzekļiem nodrošināt, ka Transportlīdzeklis ir aprīkots ar normatīvo aktu prasībām un Transportlīdzekļa ražotāja rekomendācijām (izmērs un kravnesība) atbilstošām riepām, kas ir ne sliktākas (klase un nodilums) par riepām, ar kādām Transportlīdzeklis tika nodots Nomniekam, ja vien pamatnoteikumos nav noteikts citādāk. Nomnieks nodrošina:

7.3.1. sezonas riepu maiņu un balansēšanu divreiz gadā pirms ziemas vai vasaras sezonas iestāšanās, kas noteikta ceļu satiksmes noteikumos;

7.3.2. riepu uzglabāšanu ārpus sezonas laika;

7.3.3. riepu, kas ir ne sliktākas (klase un nodilums) par riepām, ar kādām aprīkots Transportlīdzeklis tā nodošanas brīdī Nomniekam, iegādi nolietoto vai bojāto riepu vietā, ja tas nepieciešamas Dabiskā nolietojuma vai bojājuma rezultātā.

7.4. Iznomātājs organizē Transportlīdzekļa tehnisko apskati un tehniskās apskates uzlīmes nodrošināšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, nepieciešamības gadījumā – atkārtotas tehniskās apskates.

7.5.  Nomniekam ir pienākums veikt Tehnisko apskati likumā noteiktatajā kārtībā, ievērojot termiņu, kāds norādīts atļaujā piedalīties ceļu satiksmē. Ja pamatpārbaudē Transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis un tā aprīkojums novērtēts ar "2", Nomniekam ir pienākums nekavējoties infromēt par to Iznomātāju un Iznomātājam ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pamatpārbaudes ir jānovērš visi defekti, kas pamatpārbaudē tika novērtēti ar "2", par saviem līdzekļiem un pēc defektu novēršanas jānodod Transportlīdzeklis Nomniekam, lai Nomnieks atkārtoti varētu veikt pamatpārbaudi.

7.6.  Iznomātājam ir tiesības veikt Tehniskās apskates Pamatpārbaudi Nomnieka vietā, ja Nomnieks šādu lūgumu ir izteicis un ir veicies Iznomātāja Cenrādī norādītā papildpakalpojuma apmaksu.

8. Transportlīdzekļa apdrošināšanas noteikumi

8.1.  Iznomātājs visa Līguma darbības laikā nodrošina Transportlīdzekļa Apdrošināšanu apdrošināšanas sabiedrībās, kā arī veic apdrošināšanas gadījumu administrēšanu.

8.2. Iznomātājs organizē un nodrošina visa Līguma darbības laikā spēkā esošu sauszemes Transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas(OCTA) pakalpojumu saņemšanu, kā arī Transportlīdzekļa brīvprātīgās apdrošināšanas (KASKO) pakalpojumus saņemšanu.

8.3. Detalizēti Apdrošinātāja KASKO noteikumi pievienoti Iznomātāja mājas lapā – www.rentiplus.lv.

8.4. Nomniekam ir pienākums ievērot Transportlīdzekļa KASKO un OCTA apdrošināšanas līgumu noteikumus. Nomnieks ir atbildīgs par visiem Iznomātāja zaudējumiem un izdevumiem, kas rodas tādēļ, ka Nomnieks nav ievērojis OCTA un/vai KASKO apdrošināšanas līguma noteikumus.

8.5. parakstot Līgumu, Nomnieks ir informēts, ka Iznomātājs slēdz Transportlīdzekļa OCTA līgumu ar Apdrošinātāju, un saskaņā ar OCTA un KASKO apdrošināšanas līgumu Iznomātājs būs apdrošinājuma ņēmējs un apdrošinātais, kuram paredzēta apdrošināšanas atlīdzības izmaksa, un Nomnieks Transportlīdzekļa tiesīgais lietotājs un turētājs, ja Pamatnoteikumos minētais nomas termiņš pārsniedz 12 mēnešus.

8.6. Līguma darbības laikā Nomniekam nav iespējams atteikties no OCTA un KASKO, jo tā ir neatņemama Līguma sastavdaļa.

8.7. Iestājoties apdrošināšanas gadījumam Nomniekam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) darba diena laikā no apdrošināšanas gadījuma iestāšanās informēt Iznomātāju par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos un Transportlīdzekļa stāvokli, kā arī rīkoties saskaņā ar apdrošināšanas līguma noteikumiem, t.sk., pārstāvēt Iznomātāju sarunās ar apdrošinātāju.

8.8. Transportlīdzekļa bojājumu gadījumā, Iznomātājs saņemto apdrošināšanas atlīdzību vispirms novirza Nomnieka no Līguma maksājumu parāda dzēšanai, bet atlikumu – Transportlīdzekļa remontdarbu veikšanas apmaksai, ja vien Puses un apdrošinātājs nevienojas citādi. Ja apdrošināšanas atlīdzība netiek saņemta, Nomniekam ir jāatjauno Transportlīdzeklis par saviem līdzekļiem, kā arī jāturpina maksāt Līguma maksājumus.

8.9. Nomnieks turpina maksāt Nomas maksājumus līdz brīdim, kamēr apdrošinātājs izmaksā Iznomātājam apdrošināšanas atlīdzību.

8.10. Ja izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība nav pietiekama Nomnieka Līguma saistību izpildei un/vai Transportlīdzekļa atlikušās vērtības dzēšanai, Nomniekam ir pienākums Iznomātāja paziņojumā norādītajā termiņā samaksāt Iznomātājam radušos starpību starp izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību un summu, kas nepieciešama Nomnieka Līguma saistību izpildei un/vai Transportlīdzekļa atlikušās vērtības dzēšanai.

8.11. Apdrošināšanas gadījuma iestāšanās, tajā skaitā, bet ne tikai strīdi par apdrošināšanas atlīdzības neizmaksāšanu, apdrošināšanas atlīdzības apmēru, kā arī gadījumi, kad ar Transportlīdzekli notikušais negadījums nav apdrošināšanas gadījums, neatbrīvo Nomnieku no Līgumā paredzēto saistību izpildes.

8.12. Nomnieks nepieciešamības gadījumā pārstāv Iznomātāju strīdos ar apdrošinātāju par jautājumiem saistībā ar Transportlīdzekli, kas saistīti ar apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai apmēru, kā arīveic visas nepieciešamās formalitātes apdrošināšanas atlīdzības pieprasīšanai un saņemšanai par labu Iznomātājam, kā arī strīdu risināšanai.

8.13. Transportlīdzekļa bojājums, bojāeja, zādzība, laupīšana vai jebkurš cits negadījums, neatkarīgi no tā, vai Nomnieks pie tā ir vainojams, neatbrīvo Nomnieku no Līgumā paredzēto saistību izpildes, tajā skaitā, bet ne tikai Nomas maksājumu veikšanas, Transportlīdzekļa stāvokļa atjaunošanas vai atlikušās vērtības kompensēšanas Iznomātājam, ja Transportlīdzekļa stāvoklis nav atjaunojams vai Transportlīdzeklis ir nozagts.

8.14. Nomnieks ir atbildīgs par visiem zaudējumiem un kaitējuma kompensācijām, kas radīsies Trešajām personām un Iznomātājam, ja Nomnieks nebūs ievērojis OCTA un KASKO apdrošināšanas līguma noteikumus vai Apdrošinātājs būs atteicis apdrošināšanas izmaksu Nomnieka vai personu, kurām Nomnieks Transportlīdzekli būs nodevis, vainas dēļ, kā arī gadījumos, ja Trešo personu un Iznomātāja zaudējumu un/vai kaitējuma kompensāciju apmērs pārsniegs Apdrošinātāja izmaksātās atlīdzības apmēru.

9. Līguma maksājumi un izdevumi

9.1. Par Transportlīdzekļa nomu Nomnieks maksā Iznomātājam Pamatnoteikumos noteikto ikmēneša Nomas maksu tā, lai katrs Nomas maksājums tiktu saņemts Iznomātāja kontā ne vēlāk kā Līguma Pamatnoteikumos norādītajā Ikmēneša nomas maksājumu datumā, apmērā un valūtā. Pievienotās vērtības nodoklis ir iekļauts Nomas maksā.

9.2. Ja Līgums tiek izbeigts pirms Nomas termiņa, Nomnieka gribas vai citu Iznomātāja neatkarīgu darbību rezultātā, Nomnieks līdz rēķinā norādītajam datumam maksā Iznomātājam iepriekš nolīgto zaudējumu atlīdzību atlikušo mēneša maksu apmērā, bet ne vairāk kā 3 (trīs) atlikušo mēneša nomas maksājumu apmērā.

9.3. Ja Līguma maksājumu termiņš sakrīt ar brīvdienu vai svētku dienu, tad maksājumi jāveic iepriekšējā darba dienā.

9.4.  Nomas maksa tiek aprēķināta, sākot ar Akta parakstīšanas brīdi, kad Nomnieks ir pieņēmis Transportlīdzekli, un aprēķins tiek apturēts ar nākamo dienu pēc Transportlīdzekļa nodošanas atpakaļ Iznomātājam, ko apliecina attiecīgs Akts.

9.5. Nomnieks samaksu veic ar pārskaitījumu uz Iznomātāja kontu. Nomniekam ir pienākums, veicot jebkādu Līguma maksājumu ar pārskaitījumu, pārskaitījuma mērķī norādīt Līguma numuru.

9.6. Ja Nomnieks veic maksājumu neatbilstoši Vispārējo noteikumu 9.5.punkta noteikumiem, tad Iznomātājam ir tiesības šādu maksājumu uzskatīt par nesaņemtu līdz tā identifikācijas brīdim. Iestājoties šajā punktā minētajiem apstākļiem Iznomātājs apņemas informēt par to Nomnieku vienā no Vispārējos noteikumos minētajiem saziņas veidiem.

9.7. Ja Līguma darbības laikā stājas spēkā nodokļi vai nodevas, vai tiesību aktu un/vai pārvaldes iestāžu lēmumu rezultātā iestājas apstākļi, kas Iznomātājam uzliek papildus maksājumus vai samazina maksājumus sakarā ar Līgumu vai Transportlīdzekļa nomu, tad Iznomātājam ir tiesības attiecīgi palielināt vai samazināt Līguma maksājumus, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš informējot Nomnieku par izmaiņām, nosūtot Nomniekam attiecīgu paziņojumu par ikmēneša maksājumu.

9.8. Nomnieks pats apmaksā visus Pamatnoteikumos norādītos Papildus maksājumus, kā arī Līgumā tieši nenorādītus maksājumus, kas saistīti ar Transportlīdzekļa ekspluatēšanu, tajā skaitā, bet ne tikai citus ar Transportlīdzekli saistītos izdevumus,  kā arī Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos nodokļus un nodevas, ja tas nav iekļauts ikmēneša Nomas maksā, atbilstoši Pamatnoteikumos noteiktajam.

9.9.  Nomniekam, kas ir juridiska persona, ir pienākums veikt vieglo transportlīdzekļu nodokļu samaksu Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma noteiktajā kārtībā, uz nomas Līguma pamata, ja vien atbilstoši likumā noteiktajam Nomnieks nav atbrīvots no šī nodokļa samaksas Likumā noteiktā.

9.10. Iznomātājam ir pienākums likumā noteiktā termiņa ietvaros apmaksāt piespriestos administratīvos sodus vai citus naudas sodus un citus maksājumus, kas attiecas uz Transportlīdzekli, kas ir piemēroti Iznomātājam Nomnieka pārkāpuma rezultātā. Nomniekam ir pienākums atlīdzināt Iznomātajam piemērotos naudas sodus atbilstoši Iznomātāja izrakstītajam rēķinam , kuru Nomniekam ir jāsedz rēķinā noteiktajā termiņā. Nomniekam ir pienākums atlīdzināt arī tādus Iznomātajam piemērotos naudas sodus, kas saņemti pēc Līguma termiņa beigām, sakarā ar pārkāpumu, ko Nomnieks veicis Līguma darbības laikā, kā arī par katru pārkāpuma gadījumu papildus tiek piemērots Līgumsods, kas noteiks atbilstoši Iznomātāja Cenrādim, kas pieejams Iznomātāja Mājas lapā.

9.11. Papildus Nomas maksai Nomnieks saskaņā ar Iznomātāja izsniegtiem rēķiniem 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Iznomātāja rēķina/paziņojuma saņemšanas:

9.11.1. maksā Iznomātājam komisijas maksājumus un kompensē izdevumus atbilstoši Iznomātāja Cenrādim, kas pieejams Iznomātāja Mājas lapā; un/vai

9.11.2. kompensē Iznomātājam jebkurus pamatotus izdevumus, kas saistīti ar Līguma izpildes nodrošināšanu, tajā skaitā, bet ne tikai Transportlīdzekļa pārņemšanu, atgūšanu, transportēšanu uz un/vai no Iznomātāja stāvlaukumu, Transportlīdzekļa vērtības kompensēšanu bojāejas gadījumā, remontu, defektu novēršanu, saņemot Transportlīdzekli pēc Līguma termiņa beigām vai pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, jebkāda veida, administratīvos naudassodus un soda naudas/līgumsodus par cita veida pārkāpumiem attiecībās ar trešajām personām, soda naudas par satiksmes noteikumu un automašīnu novietošanas noteikumu pārkāpšanu, valsts un pašvaldības nodokļus un nodevas, trešo personu prasījumus par laika periodu no Akta parakstīšanas līdz Transportlīdzekļa nodošanai atpakaļ Iznomātājam; un/vai

9.11.3. kompensē jebkurus iespējamos izdevumus vai zaudējumus attiecībā pret Trešo Personu, kas radušies ekspluatējot Transportlīdzekli laikā no Akta parakstīšanas līdz Transportlīdzekļa nodošanai atpakaļ Iznomātājam.

9.12. Ja Nomnieks vēršas pie Iznomātāja ar lūgumu pārskatīt un/vai mainīt Līguma noteikumus, tajā skaitā, bet ne tikai Nomas maksas apmēru un termiņus, un Iznomātājs piekrīt šādam Nomnieka lūgumam vai izsaka Nomniekam citu piedāvājumu, kuru Nomnieks akceptē, Nomniekam ir pienākums Iznomātājam samaksāt Cenrādi noteikto Komisijas maksu, lai šādi grozījumi stātos spēkā.

9.13. Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, Puses vienojas, ka attaisnojuma dokumentu apmaiņa notiek elektroniskā veidā, t.i. Iznomātājs rēķinus/paziņojumus par ikmēneša maksājumiem un citiem Līguma ietvaros veicamiem maksājumiem sagatavos elektroniskā formā, un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini/paziņojumi par ikmēneša maksājumu tiks nosūtīti Nomniekam pa elektronisko pastu uz Pieteikumā vai Līgumā norādīto e-pasta adresi. Nomas maksu Nomnieks maksā Iznomātājam ik mēnesi ne vēlāk kā līdz Ikmēneša nomas maksājuma datumam, neskatoties uz to, vai no Iznomātāja ir saņemts rēķins/paziņojums.

9.14. Ja Nomnieks savlaicīgi neapmaksā Iznomātāja rēķinus un/vai nokavē Ikmēneša nomas maksājuma datumu, tad Iznomātājam ir tiesības pieprasīt no Nomnieka nokavējuma procentus 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet pēc Līguma izbeigšanas likumisko procentu samaksu.

9.15. Ja kādam par labu Iznomātājam veicamam maksājumam ne Līgumā, ne rēķinā nav noteikts apmaksas termiņš, tad Puses vienojas, ka šāds maksājums ir veicams 5 (piecu) Darba dienu laikā pēc Iznomātāja rēķina/paziņojuma saņemšanas.

9.16. Ja Nomnieks izdara maksājumu citā valūtā, tad Iznomātājs pēc savas izvēles konvertē attiecīgo summu valūtā, kāda ir norādīta Pamatnoteikumos, pēc Iznomātāja izvēlētas kredītiestādes valūtas maiņas komerckursa vai pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas maiņas kursa maksājuma saņemšanas dienā. Ja pēc attiecīgās summas konvertācijas Nomnieka veiktais maksājums nesedz kārtējo Nomas maksājumu, rēķina summu vai parādu, Nomnieks apņemas 3 (trīs) darba dienu laikā no Iznomātāja paziņojuma un/vai rēķina saņemšanas dienas dzēst attiecīgo starpību. Jebkurus izdevumus, kas saistīti ar naudas konvertāciju, pārskaitījumiem, iemaksām u.c., sedz Nomnieks.

9.17. Maksājumi Līgumā paredzēto saistību izpildei tiek ieskaitīti šādā secībā:1) Līgumā noteikto izdevumu samaksai (skat. 9.10. un 9.11. punktu), 2) Līgumā noteikto komisijas maksu samaksai, 3) Nokavējuma procentu samaksai, 4) Nomas maksājumu samaksai, 5) līgumsoda samaksai.

9.18. Visi maksājumi saskaņā ar Līgumu un Iznomātāja izrakstītajiem rēķiniem Nomniekam ir jāveic neatkarīgi no tā, vai Transportlīdzeklis attiecīgajā brīdī ir vai nav lietojams. Transportlīdzekļa lietošanas daļējs vai pilnīgs ierobežojums, sakarā ar Transportlīdzekļa bojājumu, zudumu vai pilnīgu bojāeju, ar Transportlīdzekli saistīti strīdi, Transportlīdzekļa aizturēšana, nogādāšana attiecīgās iestādes stāvvietā un/vai evakuēšana no valsts iestāžu puses jebkādu iemeslu dēļ, kā arī strīdi ar Apdrošinātāju, neatbrīvo Nomnieku no pienākuma pildīt ar Līgumu uzņemtās saistības.

9.19. Nomnieka veiktie maksājumi primāri tiek segti no Līguma izrietošo saistību segšanai. Nomnieks ir informēts, ka Iznomātājs nav tiesīgs novirzīt saņemto maksājumu citam Līgumam, ja Nomnieka Līguma ietvaros ir nenokārtotas saistības.

10. Drošības nauda:

10.1. Ja Līguma pamatnoteikumos tas ir noteikts, kā nodrošinājumu no šī Līguma izrietošo saistību izpildei Nomnieks samaksā Iznomātājam Drošības naudu Pamatnoteikumos norādītajā apmērā. Līguma noslēgšanas brīdī Iznomātājs iesniedz Nomniekam rēķinu/paziņojumu par Drošības naudas samaksu, kas Nomniekam uzreiz ir jāapmaksā skaidrā naudā Līguma noslēgšanas vietā vai tajā pašā dienā ar pārskaitījumu uz Iznomātāja rēķinā/paziņojumā norādīto kontu. Drošības naudas samaksa ir jāveic līdz Transportlīdzekļa saņemšans brīdim.

10.2. Drošības naudas izlietošana un atmaksa:

10.2.1. Pēc Līguma izbeigšanas Iznomātājs ir tiesīgs bez iepriekšēja brīdinājuma izlietot Drošības naudu jebkura no šī Līguma un/vai normatīvā akta izrietoša prasījuma apmierināšanai;

10.2.2. Ja šim Līgumam izbeidzoties, Drošības nauda Līguma saistību izpildes nodrošināšanai netiek izmantota vai tiek izmantota daļēji, tad tā pilnībā vai tās atlikusī daļa atmaksājama Nomniekam 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.

10.3. Nomniekam nav tiesību prasīt procentu pieaugumu no Drošības naudas.

11. GPS iekārta

11.1. Nomnieks ir informēts, ka Iznomātājs ir Transportlīdzekli aprīkojis ar GPS iekārtu, kas sniedz Iznomātājam informāciju par Transportlīdzekļa atrašanās vietu (ģeolokāciju), Transportlīdzekļa tehnisko stāvokli un tā pārvietošanos (braukšanas ātrumu, nobraukto attālumu) ( GPS dati). Balstoties uz Iznomātāja leģitīmajām interesēm, Iznomātājs var apstrādāt GPS datus, lai  novērstu Transportlīdzekļa  zādzību/piesavināšanos, tā izmantošanu pretrunā ar šī Līguma nosacījumiem, kā arī Nomnieka no šī Līguma izrietošo saistību izpildes nodrošināšanai un pārbaudei, tai skaitā, lai saņemtu paziņojumus par Transportlīdzekļa izbraukšanu ārpus atļautās teritorijas un būtiskiem ceļu satiksmē noteiktā ātruma ierobežojuma pārkāpumiem. GPS datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar Iznomātāja Privātuma Politiku, kurā noteikta GPS datu apstrādes kārtība.

11.2. Iznomātājam ir tiesības uz sava rēķina visā šī Līguma darbības laikā Transportlīdzeklim uzstādīt jebkādas ģeolokācijas izsekošanas vai attālinātas Transportlīdzekļa izslēgšanas iekārtas pēc Iznomātāja ieskatiem.

11.3. Nomniekam nav tiesību veikt GPS iekārtasdemontāžu vai pārlikšanu uz citu transportlīdzekli, kā arī tās atslēgšanu.

11.4. Nomniekam ir pienākums 3 (trīs) Darba dienu laikā pēc Iznomātāja pieprasījuma nodot Iznomātājam Transportlīdzekli Iznomātāja norādītā vietā un dot iespēju Iznomātājam uzstādīt vai veikt Transportlīdzeklī uzstādītās GPS iekārtas remontdarbus. Nomnieks ar Iznomātāju var vienoties par citu Transportlīdzekļa nodošanas laiku, ja Nomniekam ir pamatoti argumenti, kādēļ Nomnieks nevar izpildīt Iznomātāja prasības norādītajā laikā. Ja Nomnieks neveic Transportlīdzekļa nogādāšanu norādītajā vietā un laikā, Iznomātājam ir tiesības veikt Transportlīdzekļa piespiedu transportēšanu, lai veiktu nepieciešamās darbības. Piespiedu transportēšanas izmaksas sedz Nomnieks, atbilstoši Nomniekam izrakstītajam rēķinam.

11.5. Balstoties uz GPS iekārtas datiem un saņemot automātisku GPS sistēmas brīdinājuma signālu, Iznomātājs var Nomniekam izteikt brīdinājumu par ceļu satiksmē noteiktā ātruma ierobežojuma būtiskiem pārkāpumiem. Būtisks ātruma pārkāpums šī Līguma izpratnē tiek noteikts 40 km/h virs atļautā ātruma. Par atkārtoti fiksētu būtisku ātruma pārkāpumu, Nomnieks maksā Līgumsodu 25 EUR apmērāŠajā punktā minētie brīdinājumi var Nomniekam tikt izteikti, izmantojot kādu no Līgumā minētajiem saziņas kanāliem.

11.6. Iznomātājs ir tiesīgs nekavējoties vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstiski par to informējot Nomnieku, ja Iznomātājs šī Līguma darbības laikā ir Nomniekam sniedzis vismaz 1 (vienu) brīdinājumu par šādiem ātruma ierobežojuma būtiskiem pārkāpumiem.

12. Citas Pušu tiesības un pienākumi

12.1. Nomniekam ir pienākums risināt ar Transportlīdzekli saistītus strīdus, novērst visas Transportlīdzeklim konstatētās nepilnības un trūkumus, kas radušies Transportlīdzekļa nepareizes ekspluatācijas rezultātā,  kā arī vērsties pret Trešajām personām, ja tās kaut kādā veidā radījušas zaudējumus Iznomātājam, bojājot Transportlīdzekli vai prettiesiski to lietojot. Minēto pienākumu izpildei Nomnieks saņem no Iznomātāja pilnvaru saskaņā ar Vispārējo noteikumu 14.1.punktu.

12.2. Nomniekam 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Iznomātāja pieprasījuma ir pienākums uzrādīt dokumentus, kas saistīti ar Transportlīdzekļa lietošanu.

12.3. Iznomātājam ir tiesības jebkurā laikā vai nu tieši vai ar pilnvarotas personas starpniecību pārbaudīt Transportlīdzekļa stāvokli. Nomniekam ir pienākums 3 (trīs) kalendāro dienu laikā pēc Iznomātāja pieprasījuma uzrādīt Iznomātājam Transportlīdzekli un dot iespēju Iznomātājam pārbaudīt Transportlīdzekļa stāvokli.

12.4. Ja Transportlīdzeklis tiek aizturēts, nogādāts attiecīgās iestādes stāvvietā un/vai evakuēts no valsts iestāžu puses jebkādu iemeslu dēļ, Nomniekam ir pienākums nekavējoties veikt visas nepieciešamās darbības, lai atgūtu Transportlīdzekli savā vai Iznomātāja turējumā, bet gadījumā, ja arī Nomnieks tiek aizturēts, Iznomātājam ir tiesības pārņemt Transportlīdzekli un izbeigt Līgumu nekavējoties bez pienākuma atlīdzināt Nomniekam jebkādus zaudējumus un atgriezt Nomniekam tā samaksāto Nomas maksu un citus maksājumus, proporcionāli Iznomātājam radīto izmaksu apmērā (Transportēšana, evakuators, apmaksātie sodi u.c.)

12.5. Nomniekam ir jāziņo Iznomātājam par savu nodomu iesniegt tiesā pieteikumu par Nomnieka maksātnespēju 5 (piecas) darba dienas pirms pieteikuma iesniegšanas tiesā.

12.6. Nomniekam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākošajā darba dienā pēc kādā no šajā punktā minēto apstākļu iestāšanās rakstiski informēt Iznomātāju, ja:

12.6.1.  fiziskām personām:

 • mainās Nomnieka vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, u.c. kontaktinformācija, kā arī bankas konts;
 • transportlīdzeklis tiek konfiscēts vai kļūst zināms par šādu apstākļu iestāšanās iespējamību;
 • tiek nozaudēta Transportlīdzekļa tehniskā un/vai cita dokumentācija;
 • transportlīdzeklim ir reģistrēta aizlieguma atzīme;
 • ar tiesas spriedumu ir pasludināts Nomnieka maksātnespējas process;
 • transportlīdzeklis pazūd (tajā skaitā notikusi tā zādzība), tiek bojāts vai iestājas pilnīgas bojāejas gadījums, vai ir iestājies kāds cits gadījums, kas var apdraudēt Līguma izpildi.
 • ir noticis ceļu satiksmes negadījums;
 • nomnieks kļuvis par politiski nozīmīgu personu, politiski nozīmīgas personas ģimenes locekli vai ar politiski nozīmīgu persou cieši saistītu personu.

12.6.2.  juridiskām personām:

 • mainās Transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs; 
 • tiek nozaudēta Transportlīdzekļa tehniskā un/vai cita dokumentācija; 
 • transportlīdzeklim ir reģistrēta aizlieguma atzīme; 
 • tiesā ir iesniegts pieteikums uzsākt maksātnespējas procesu, likvidācijas procesu, tiesiskās aizsardzības procesu vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesu; 
 • ar tiesas spriedumu ir pasludināts Nomnieka maksātnespējas process, likvidācija, tiesiskās aizsardzības process vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process; 
 • nomnieka patiesā labuma guvējs kļuvis par politiski nozīmīgu personu, politiski nozīmīgas personas ģimenes locekli vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītu personu;
 • mainās Nomnieka nosaukums, juridiskā/korespondences adrese, tālruņa numurs;  
 • pieņemts lēmumus veikt izmaiņas Nomnieka pamatkapitālā, valdes sastāvā vai Nomnieka dalībnieku reģistrā; 
 • ir pieņemts lēmums veikt Nomnieka reorganizāciju.

12.7. Nomniekam Līguma darbības ietvaros ir pienākums Transportlīdzeklī izmantot tikai drošus elektronisko sakaru un datu pārraides līdzekļus un iekārtas.

12.8. Nomnieks ir informēts un piekrīt, ka Iznomātājam kā Transportlīdzekļa īpašniekam ir tiesības šī Līguma darbības laikā pēc saviem ieskatiem un nesaskaņojot ar Nomnieku atsavināt, ieķīlāt vai kā citādi apgrūtināt Transportlīdzekli par labu jebkurai trešajai personai, nodrošinot, ka šis Līgums ar visiem tajā ietvertajiem noteikumiem ir spēkā esošs, Transportlīdzekļa atsavināšanas gadījumā saistošs jaunajam Transportlīdzekļa īpašniekam un Iznomātājam tiek saglabātas tiesības iznomāt Transportlīdzekli Nomniekam uz šajā Līgumā paredzētajiem noteikumiem. Transportlīdzekļa atsavināšanas gadījumā Nomnieks ar šo Līgumu bez nosacījumiem un neatsaucami pilnvaro Iznomātāju Nomnieka vārdā parakstīt Iznomātājam pēc formas un satura pieņemamu pārjaunojumu, ar kuru uz jauno Transportlīdzekļa īpašnieku tiek pārjaunotas Līgumā noteiktās saistības.

12.9. Pusēm Līguma izpildes gaitā izmantojot sakaru līdzekļus, Iznomātājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies pasta, elektronisko vai citu sakaru līdzekļu, kā arī tehnisko iekārtu, kas nodrošina attiecīgos Iznomātāja pakalpojumus, lietošanas traucējumu dēļ, t.sk., bet ne tikai, sakaru līdzekļu traucējumu dēļ, Mājaslapas darbības traucējumu dēļ, kredītiestāžu elektronisko datu apmaiņas un maksājuma sistēmu (t.sk. Internetbankas) darbības traucējumu dēļ.

12.10. Nomnieks ir informēts, ka Iznomātājam ir tiesības nodot (cedēt) no Līguma izrietošos prasījumus vai to daļu neierobežotam skaitam Trešo personu. Nomnieks neiebilst, ka šādā gadījumā Iznomātājs izpauž Trešajām personām visu informāciju, kas izriet no Līguma. Nomnieks piekrīt un apzinās, ka Iznomātājam nav pienākuma informēt Nomnieku par Iznomātāja no Līguma izrietošo prasījumu cesiju Trešajām personām.

12.11. Nomnieks ir informēts, ka, cedējot Trešajām personām no Līguma izrietošos prasījumus vai to daļu, šādām Trešajām personām (cesionāriem) ir tiesības cedētos prasījumus vai to daļu cedēt tālāk neierobežotam skaitam Trešo personu. Šādā gadījumā Trešajām personām (cesionāriem) ir tādas pat tiesības izpaust Trešajām personām informāciju, kas izriet no Līguma, kā arī informāciju par Nomnieku, kādas ir noteiktas Iznomātājam saskaņā ar Līgumu, un nav pienākuma informēt Nomnieku par šādu cesiju.

12.12. Nomnieks ir informēts, ka no Līguma izrietošo prasījumu cesijas gadījumā Iznomātājam ir tiesības, bet nav pienākums turpināt apkalpot no Līguma izrietošos Līguma maksājumus par labu jaunajiem kreditoriem, darbojoties kā kreditoru aģentam (pilnvarniekam) saskaņā ar Civillikuma 18.nodaļā noteikto. Ja Iznomātājs turpina apkalpot no Līguma izrietošos Līguma maksājumus, Nomnieks turpina veikt Līguma maksājumus Iznomātājam uz Iznomātāja kontu vai citu kontu, kas norādīts Iznomātāja rēķinā/paziņojumā Nomniekam. Papildus tam, Nomnieks piekrīt, ka Iznomātājam nav pienākuma informēt Nomnieku par faktu, ka Iznomātājs turpina darboties kā kreditoru aģents (pilnvarnieks). Ja Iznomātājs cedē no Līguma izrietošos prasījumus Trešajām personām, neturpinot apkalpot no Līguma izrietošos Līguma maksājumus, tad Nomnieks turpina veikt Līguma maksājumus uz jauno kreditoru kontiem, kas norādīti Iznomātāja paziņojumā Nomniekam.

12.13. Nomnieks ir informēts, ka Iznomātājs, piedāvājot Trešajām personām iespēju cedēt tām no Līguma izrietošos prasījumus, ir tiesīgs izpaust Trešajām personām ar Nomnieka līgumu saistītu informāciju, kas nepieciešama, lai noslēgtu cesijas līgumu, ievērojot Iznomātājam piemērojamos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, tai skaitā personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības. Līdz ar cesijas līguma noslēgšanu, Iznomātājs nodod cesionāram visu Iznomātāja rīcībā esošo informāciju par Nomnieku. .

12.14. Ja noticis ceļu satiksmes negadījums, Nomnieka pienākums ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākošajā darba dienā iesniegt Iznomātājam pieprasītos dokumentus, kas apstiprina ceļu satiksmes negadījuma faktu un apstākļus. Ja pieprasītā informācija netiek iesniegta šajā punktā noteiktajā termiņā, Nomnieks ir atbildīgs par zaudējumiem, kas Iznomātājam var rasties neiesniegto dokumentu dēļ.

12.15. Ja Pamatnoteikumos tas ir noteikts un Nomnieks nevar lietot Transportlīdzekli tā tehnisko apkopju un/vai remontdarbu laikā ilgāk kā 1 (vienu) darba dienu, tad Nomniekam ir tiesības saņemt maiņas Transportlīdzekli. Iznomātājs nodrošina pēc iespējas līdzvērtīgu vieglo pasažieru transportlīdzekli, ar lietošanas termiņu līdz 14 (četrpadsmit) dienām gadā.

12.16. Nomnieks uzņemas pilnu materiālo atbildību par maiņas transportlīdzekli laika posmā, kamēr konkrētais maiņas transportlīdzeklis atrodas Nomnieka rīcībā. Uz maiņas Transportlīdzekļa lietošanu attiecas visi šie Noteikumu un Līguma pamatnoteikumi.

12.17. Nomnieks nodrošina atdot maiņas transportlīdzekli Iznomātājam ar to saskaņotajā vietā un laikā, par ko tiek veikta atzīme nodošanas – pieņemšanas aktā. Nomniekam jāatdod maiņas Transportlīdzeklis Iznomātājam tādā pašā tehniskā stāvoklī, ar tādu pašu komplektāciju un aprīkojumu, tīrs un ar pilnu degvielas tvertni, kā saņemot maiņas Transportlīdzekli. Nomnieks sedz Iznomātājam visas papildus izmaksas, kas radušās neievērojot šo punktu.

13. Transportlīdzekļa nodošana Iznomātājam pēc Nomas termiņa beigām un Līguma izbeigšanas gadījumā

13.1. Nomniekam ir jāievēro, ka:

13.1.1. Transportlīdzekļu nodošanas punkti (vietas), to adreses un darba laiki ir norādīti Iznomātāja Mājaslapā. Pirms Transportlīdzekļa atgriešanas Nomniekam pienākums vienoties ar Iznomātāju par atgriešanas laiku;

13.1.2. Izbeidzoties  Nomas termiņam uz kādu noslēgts Līgums, Nomniekam ir pienākums savlaicīgi sazināties ar Iznomātāju un ne vēlāk kā pēdējā Nomas termiņa dienā nodot Transportlīdzekli Iznomātāja vai Iznomātāja sadarbības partnera valdījumā.. Ja Nomas termiņa pēdējā dienā atbilstoši Iznomātāja Mājaslapā publicētajai informācijai nestrādā neviens Transportlīdzekļu nodošanas punkts, tad Transportlīdzeklis jāatgriež atpakaļ nākamajā darba dienā līdz pulksten 12:00;

13.1.3. Nomniekam vienpusēji atkāpjoties no Līguma, Transportlīdzeklis nekavējoties ir jānodod Iznomātāja vai Iznomātāja sadarbības partnera valdījumā kādā no Transportlīdzekļu nodošanas punktiem to darba laikā. Tikai Nomnieka paziņojums nav par pamatu Nomas maksas aprēķina apturēšanai;

13.1.4. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, ja šo tiesību ir izmantojis Iznomātājs, Nomniekam Transportlīdzeklis ir jānodod Iznomātāja vai Iznomātāja sadarbības partnera valdījumā Līguma pirmstermiņa paziņojumā norādītajā termiņā un vietā vai kādā no Transportlīdzekļu nodošanas punktiem;

13.1.5. Iznomātāja vietā Transportlīdzekli var pārņemt arī Iznomātāja norādīts Sadarbības partneris vai pilnvarotā persona;

13.1.6. Ja Nomnieks nenodod Transportlīdzekli atpakaļ Iznomātāja valdījumā, tad Nomniekam ir pienākums turpināt maksāt Nomas maksu dubultā apmērā par periodu no norunātā Transportlīdzekļa atgriešanas datuma vai Līguma termiņa beigu datuma līdz faktiskajam Transportlīdzekļa atgriešanas brīdim;

13.1.7. Transportlīdzekļa nodošanu apliecina Nomnieka un Iznomātāja vai Iznomātāja sadarbības partnera parakstīts Akts, izņemot gadījumus, ja Transportlīdzeklis tiek atgūts piespiedu kārtā un / apstākļos, kad Akta parakstīšana no Nomnieka puses nav iespējama.

13.2. Jebkurā no gadījumiem, kad Transportlīdzeklis tiek atgriezts atpakaļ Iznomātājam:

13.2.1. Atgrieztajam Transportlīdzeklim jābūt: ar tīru virsbūvi un salonu, ražotāja vai pieņemšanas-nodošanas aktā noteiktajā komplektācijā, ja pieņemšanas-nodošanas aktā ir norādīta mazāka komplektācija kā ražotāja dokumentācijā (tajā skaitā, bet ne tikai transportlīdzekļa atslēgas), ar sezonai atbilstošām riepām, kas ir ne sliktākas par riepām (klase un nodilums), ar kādām bija aprīkots Transportlīdzeklis tā nodošanas brīdī Nomniekam, pilnai degvielas bākai;

13.2.2. Kopā ar Transportlīdzekli ir jānodod arī tehniskā un ar Transportlīdzekļa lietošanu saistītā dokumentācija (ja tāda ir nodota Nomniekam).

13.3. Ja atgrieztais Transportlīdzeklis neatbilst 13.2. punktā noteiktajam, Nomniekam ir pienākums 3 (trīs) Darba dienu laikā pēc Iznomātāja rēķina/paziņojuma saņemšanas segt remontdarbu un materiālu izdevumus, kas nepieciešami Transportlīdzekļa sakopšanai/atjaunošanai tādā stāvoklī, kādā tas atradās Transportlīdzekļa nodošanas dienā Nomniekam un varētu saņemt atļauju piedalīties ceļu satiksmē. Ja 3 (trīs) dienu laikā pēc rēķina/paziņojuma saņemšanu Nomnieks nav paudis pamatotus rakstiskus iebildumus Iznomātājam, par remontdarbu izdevumu apmēru, tiek prezumēts, ka Nomnieks piekrīt rēķina/paziņojumā minētajam un jebkuri iebildumi vēlāk nav uzskatāmi par pamatotiem. Kopšanas pakalpojumu, remontdarbu un materiālu izdevumu apmēru nosaka Iznomātājs, pamatojoties uz pakalpojumu sniedzēju un pārdevēju piestādītajiem rēķiniem vai tāmēm. Ja Transportlīdzeklis ir tādā stāvoklī, ka to nav iespējams atjaunot, Nomniekam ir pienākums 3 (trīs) Darba dienu laikā pēc Iznomātāja pieprasījuma samaksāt Iznomātājam Transportlīdzekļa vērtību attiecīgajā brīdī kā atlīdzību par Iznomātājam radītajiem zaudējumiem, atskaitot apdrošināšanas atlīdzību, ko par Transportlīdzekli ir saņēmis Iznomātājs.

13.4. Nomnieks piekrīt, ka Iznomātājam ir tiesības iegūt Transportlīdzekļa valdījumu, patstāvīgi pārņemot Transportlīdzekli savā varā pašam vai piesaistot Trešās personas, ja Līgumā paredzētajos gadījumos Nomnieks termiņā nenodod Transportlīdzekli Iznomātājam. Iznomātājam pārņemot Transportlīdzekli savā varā Nomnieks maksā Līgumsodu atbilstoši Iznomātāja Cenrādim, kas pieejams Iznomātāja Mājas lapā, kā arī visus pamatotos izdevumus, kas Nomniekam radušies Transportlīdzekli pārņemot.

13.5. Nomnieks piekrīt, ja Transportlīdzekli Iznomātājam atgriež trešā persona, par kuru Iznomātājs no Nomnieka puses iepriekš rakstveidā ir brīdināts, Nomnieks neiebilst par tādām izmaksām, kas piemērotas pamatojoties uz pieņemšans-nodošanas aktā minēto, ko parakstījusi Trešā persona.

13.6. Iznomātājs neuzņemas atbildību par Transportlīdzeklī Nomnieka un/vai trešās persona atstātajām mantām.

14.  Pilnvarojums

14.1. Iznomātājs pēc Nomnieka rakstveida pieprasījuma saņemšanas izsniedz Nomniekam pilnvaru šādos gadījumos:

14.1.1. strīdu risināšanai ar apdrošināšanas sabiedrībām un jebkādu citu ar Transportlīdzekli saistītu strīdu risināšanai ar Trešajām personām;

14.1.2. Transportlīdzekļa izbraukšanai un lietošanai ārpus Pamatnoteikumos norādītās teritorijas, ja Transportlīdzeklis ir attiecīgi apdrošināts un Nomniekam nav neizpildītu saistību pret Iznomātāju;

14.1.3. Transportlīdzekļa nodošanai sertificētam, reģistrētam Transportlīdzekļu apstrādes uzņēmumam, ja Līguma darbības laikā iestājušies tādi apstākļi, ka Transportlīdzeklis vairs nav atjaunojams tā iepriekšējā stāvoklī, kāds tas bija Līguma noslēgšanas brīdī.

14.2. Iznomātājs ir tiesīgs atteikt Vispārējo noteikumu 14.1.2.p. noteiktās pilnvaras izsniegšanu Nomniekam, par to informējot Nomnieku. Iznomātājam nav pienākums pamatot tā atteikumu izsniegt pilnvaru.

15. Nokavējuma un saistību neizpildes sekas

15.1. Iznomātājs ir tiesīgs piemērot par Līgumā noteikto maksājumu, izņemot līgumsodu, kavējumu līdz saistību izpildei vai līdz Līguma izbeigšanai nokavējuma procentus 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet pēc Līguma izbeigšanas Likumiskos procentus. Papildus minētajam, ja Transportlīdzeklim ir uzstādīta atbilstoša ierīce, Iznomātājam ir tiesības Līguma maksājumu kavējuma gadījumā attālināti izslēgt Transportlīdzekli.

15.2. Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Nomnieku no Līgumā noteikto saistību izpildes un zaudējumu/izdevumu atlīdzināšanas pienākuma.

15.3.  Līgumā noteikto maksu par atļautā nobraukuma pārsniegšanu, samaksu Nomnieks veic 5 (piecu) Darba dienu laikā no Iznomātāja attiecīga paziņojuma/rēķina nosūtīšanas brīža.

15.4. Iznomātājam atkāpjoties no Līguma saskaņā ar Vispārējo noteikumu 16.5.2.punktu, Nomniekam 5 (piecu) Darba dienu laikā no Iznomātāja pieprasījuma/rēķina nosūtīšanas brīža jāsamaksā Iznomātājam Transportlīdzekļa atlikusī vērtība.

16.  Līguma darbības termiņš un tā pirmstermiņa izbeigšana

16.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.

16.2. Līgums ir uzskatāms par izpildītu ar brīdi, kad Nomnieks ir samaksājis Iznomātājam visu tam pienākošos Nomas maksu, kā arī aprēķinātos nokavējuma procentus, līgumsodus un citus Līgumā un Cenrādī noteiktos maksājumus (ja tādi piemēroti) un atgriezis Transportlīdzekli Iznomātājam Līguma noteikumiem atbilstošā stāvoklī vai gadījumā, ja Transportlīdzeklis tiek atgriezts Iznomātājam sliktākā stāvoklī – saskaņā ar Līgumu sedzis visus Iznomātāja zaudējumus/izdevumus.

16.3. Līgumā noteiktās saistības ir uzskatāmas par izpildītām savlaicīgi, ja to izpilde notikusi ne vēlāk kā saistību izpildes termiņa pēdējā dienā. Maksājuma saistība ir izpildīta ar brīdi, kad maksājuma summa ir ieskaitīta attiecīgās Līguma Puses kontā.

16.4. Nomniekam ir tiesības visā Līguma darbības laikā pirms termiņa atkāpties no Līguma, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstveidā brīdinot Iznomātāju. Ja Līgums tiek izbeigts pirms Nomas termiņa, Nomnieka gribas vai citu Iznomātāja neatkarīgu darbību rezultātā, Nomnieks līdz rēķinā norādītajam datumam maksā Iznomātājam iepriekš nolīgto zaudējumu atlīdzību atlikušo mēneša maksu apmērā, bet ne vairāk kā 3 (trīs) atlikušo mēneša nomas maksājumu apmērā.

16.5. Iznomātājs ir tiesīgs, rakstiski informējot Nomnieku, vienpusēji atkāpties no Līguma, ja iestājas jebkurš no šādiem gadījumiem:

16.5.1. Nomnieks ilgāk par 5 (piecām) kalendārām dienām ir pilnībā vai daļēji nokavējis kādu ar Līgumu noteikto Nomas maksājumu, un/vai Komisijas maksu vai cita Līgumā noteikta maksājuma samaksas termiņu saskaņā ar Iznomātāja rēķinu/paziņojumu;

16.5.2. Transportlīdzeklis ir nozagts, nolaupīts, pilnīgi gājis bojā, nav atrodams, ir konfiscēts, attiesāts vai ir ierobežotas tā lietošanas tiesības no Trešo personu puses;

16.5.3. Pēc Līguma noslēgšanas Iznomātājs atklāj, ka Nomnieks Iznomātājam iesniegtajos dokumentos sniedzis nepatiesu vai nepilnīgu informāciju un šādas informācijas sniegšana/nesniegšana ir ietekmējusi Nomnieka saistību izpildi vai Iznomātāja lēmumu par Transportlīdzekļa iznomāšanu Nomniekam;

16.5.4. Nomnieks nepilda vai nepienācīgi pilda prasības, kas noteiktas Līguma Vispārējo noteikumu sadaļā “Transportlīdzekļa lietošana”, “Transportlīdzekļa uzturēšanas un labošanas noteikumi”, “Transportlīdzekļa apdrošināšanas noteikumi”, “GPS iekārta”, “Citas Pušu tiesības un pienākumi” vai “Nokavējuma un saistību neizpildes sekas” noteiktos pienākumus, vai Līguma Pamatnoteikumu sadaļā noteiktos pienākumus un konstatētais pārkāpums nav novērsts 5 (piecu) Darba dienu laikā no Iznomātāja rakstiska brīdinājuma nosūtīšanas vai šāds pārkāpums ir izdarīts atkārtoti;

16.5.5. pret Nomnieku tiek vērsti Trešo personu pamatoti prasījumi, kuru kopējā summa pārsniedz 20% (divdesmit procentus) no Pamatnoteikumos noteiktās Transportlīdzekļa vērtības;

16.5.6. Ja Transportlīdzeklis ir reģistrēts uz Nomnieku kā turētāju un Nomnieks likumā noteiktā termiņa ietvaros nav apmaksājis piespriestos administratīvos sodus vai citus naudas sodus un citus maksājumus, kas attiecas uz Transportlīdzekli vai kurus ir pienākums veikt Transportlīdzekļa vadītājam, lietotājam, turētājam vai īpašniekam, ja šāda kopējā neapmaksātā summa pārsniedz 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un šāds kavējums pārsniedz 30 (trīsdesmit) dienas;

16.5.7. ja Nomnieks nav ievērojis jebkurus citus noteikumus, kas paredzēti citā starp Nomnieku un Iznomātāju noslēgtajā līgumā, un kuru pārkāpuma rezultātā Iznomātājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no šāda līguma;

16.5.8. ja tiesā tiek iesniegts pieteikums par Nomnieka tiesiskās aizsardzības procesa, maksātnespējas procesa ierosināšanu vai tiek uzsākta Nomnieka likvidācija, tiek izsludināts Nomnieka bankrots, vai arī Iznomātājam ir pamatotas šaubas par Nomnieka faktisko maksātspēju un Nomnieks nevar pierādīt pretējo;

16.5.9. Nomnieks ir miris vai tiek pasludināts par promesošu, pazudušu vai tiek likvidēts;

16.5.10. attiecībā pret galvinieku – juridisku personu, kas galvojusi par Nomnieka saistībām, tiesā iesniegts maksātnespējas procesa pieteikums vai tiesiskās aizsardzības procesa pieteikums, galvinieks tiek reorganizēts vai likvidēts, vai neievēro attiecīgā nodrošinājuma līguma noteikumus, un 5 (piecu) Darba dienu laikā pēc Iznomātāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas Nomnieks nav nodrošinājis citu Iznomātājam pieņemamu galvojumu;

16.5.11. galvinieks – fiziska persona, kas galvojis par Nomnieka saistībām, ir miris, tiek pasludināts par promesošu vai pazudušu, attiecībā pret galvinieku tiesā iesniegts fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikums vai galvinieks neievēro attiecīgā nodrošinājuma līguma noteikumus, un 5 (piecu) Darba dienu laikā pēc Iznomātāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas Nomnieks nav nodrošinājis citu Iznomātājam pieņemamu galvojumu;

16.5.12. Nomnieks atsauc kādu saskaņā ar Līgumu Iznomātājam sniegtu piekrišanu un/vai pilnvarojumu;

16.5.13. Ir konstatēts Nomnieka nodoms vai rīcība Transportlīdzekli nodot trešajai personai, bez iepriekšējas rakstiskas saskaņošanas ar Iznomātāju, tādējādi acīmredzami radot potenciālus zaudējumus Iznomātājam;

16.5.14. Nomnieks ir pārkāpis savu, kā rūpīga saimnieka pienākumu ievērot Latvijas Republikā  noteiktos normatīvos aktus, tādējādi radot potenciālu risku radīt zaudējumus Iznomātājam saistībā ar Nomas priekšmetu.

16.5.15. Nomnieks ir izteicis vēlmi Transportlīzekli atgriezt, izmantojot dažādus komunikāciju kanālus un/vai atgriezis Transportlīdzekli kādā no Iznomātāja norādītajām vietām. 

16.5.16.  Nomnieks Iznomātājam iesniegtajos dokumentos ir sniedzis nepatiesu informāciju vai arī nav uzrādījis tam zināmu informāciju, kas attiecas uz Līgumā paredzētajiem pienākumiem.

16.6.  Pēc jebkuru no Vispārējo noteikumu 16.5.punktā minēto apstākļu iestāšanās Līgums uzskatāms par izbeigtu ar dienu, kad Iznomātājs nosūtījis Nomniekam paziņojumu par Līguma izbeigšanu.

16.7.  Ja Iznomātājs Līgumā noteiktajos gadījumos vienpusēji pirms termiņa atkāpjas no Līguma:

16.7.1. Iznomātājam nav jāatdod Nomniekam no tā saņemtie Nomas maksājumi, Komisijas un jebkuri citi no Nomnieka saņemtie vai Nomnieka vārdā veiktie maksājumi, ko Iznomātājs saņēmis Līgumā paredzēto saistību izpildei;

16.7.2. Nomniekam nekavējoties pēc Iznomātāja pirmā pieprasījuma jānodod Iznomātājam vai Iznomātāja sadarbības partnerim Transportlīdzeklis pilnā komplektācijā saskaņā ar Vispārējo noteikumu sadaļas “Transportlīdzekļa nodošana Iznomātājam pēc Nomas termiņa beigām un Līguma izbeigšanas gadījumā” noteikumiem, ar aizdedzes atslēgau un drošības sistēmu pultīm (jā tādas ir uzstādītas), Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību un citiem dokumenti, kas Nomniekam tika nodoti ar Aktu;

16.7.3.  Nomnieks neatsaucami pilnvaro Iznomātāju bez papildu juridisku procedūru uzsākšanas pārņemt savā valdījumā Transportlīdzekli vai uzticēt pārņemšanu Trešajām personām;

16.7.4.  jebkuri Transportlīdzekļa uzlabojumi, ko Nomnieks izdarījis un kurus nav iespējams atdalīt no Transportlīdzekļa nenodarot tam kaitējumu vai kā rezultātā ar Transportlīdzekli nevar piedalīties ceļu satiksmē, bez atlīdzības pāriet Iznomātāja īpašumā (ja vien Puses nav vienojušās citādāk).

16.7.5.  Nomniekam pēc Iznomātāja pirmā pieprasījuma un papildu nosacījumu izpildes ir jāsedz visi no Līguma izrietošie Iznomātāja prasījumi, tajā skaitā jāsamaksā Pamatnoteikumu sadaļā „Īpašie noteikumi” noteiktais līgumsods par Nomas līguma izbeigšanu pirms nomas termiņa;

16.7.6.  Nomniekam tiek aprēķināts un ir jāmaksā Nomas maksa par periodu līdz Transportlīdzekļa atdošanai Iznomātājam, Iznomātāja sadarbības partnerim vai citai Iznomātāja pilnvarotai personai.

17. Līguma noteikumu grozīšana

17.1. Līguma noteikumi var tikt grozīti vai papildināti tikai Pusēm par to vienojoties rakstveidā. Izņēmums rakstveida vienošanās nepieciešamībai ir: (1) citas darbības, kas norāda uz Nomnieka gribas izteikumu un vēlmi panākt vienošanos(2) grozījumi Līguma maksājumos, ja Līguma darbības laikā stājas spēkā nodokļi vai nodevas, vai tiesību aktu un/vai pārvaldes iestāžu lēmumu rezultātā iestājas apstākļi, kas Iznomātājam uzliek papildus maksājumus vai samazina maksājumus sakarā ar Līgumu vai Transportlīdzekļa nomu, (3) grozījumi Cenrādī. Par Līguma grozījumu veikšanu, Nomnieks maksā Iznomātājam Iznomātāja mājas lapas Cenrādī noteikto samaksu.

17.2. Ja Līguma darbības laikā stājas spēkā nodokļi vai nodevas, vai tiesību aktu un/vai pārvaldes iestāžu lēmumu rezultātā iestājas apstākļi, kas Iznomātājam uzliek papildus maksājumus vai samazina maksājumus sakarā ar Līgumu vai Transportlīdzekļa nomu, tad par izmaiņām Līguma maksājumos Iznomātājs 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš informē Nomnieku, nosūtot Nomniekam attiecīgu paziņojumu, un tie stājas spēkā pēc minētā termiņa bez papildu juridisku procedūru veikšanas.

17.3. Iznomātājam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji grozīt Cenrādi, tajā skaitā noteikt jaunas izdevumu pozīcijas vai izslēgt esošās. Informācija par izmaiņām Cenrādī ir pieejama Mājaslapā. Cenrāža aktuālā redakcija ir pieejama Iznomātāja Mājaslapā un tā tiek piemērota Pušu turpmākajās attiecības.

18. Strīdu izskatīšana

18.1. Līgums jāpilda un visi ar tā izpildi saistītie Pušu strīdi ir risināmi saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

18.2. Jebkurš strīds vai prasība, kas izriet no Līguma, skar to vai tā pārkāpšanu, vai spēkā neesamību, sākotnēji tiek risināts starp Pusēm. Pusēm nespējot panākt vienošanos, strīds galīgi tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

19.  Citi noteikumi

19.1. Ja Līguma tekstā minēto skaitļu vārdiskā izteiksme atšķiras no to skaitliskās izteiksmes, par nolīgtu uzskatāma skaitļu vārdiskā izteiksme. Ja Pamatnoteikumi ir pretrunā ar Vispārējiem noteikumiem, Pamatnoteikumi ir noteicošie.

19.2. Visas Pušu iepriekšējās sarunas, vienošanās un sarakste zaudē juridisko spēku ar Līguma noslēgšanas brīdi.

19.3. Visi Pušu paziņojumi ir noformējami rakstveidā latviešu valodā un nosūtāmi otrai Pusei pa pastu vai e-pastu, uz pasta adresi un/vai e-pasta adresi, kas ir norādītas Līgumā vai Pieteikumā. Pa pastu nosūtītā korespondence uzskatāma par saņemtu 7. (septītajā) kalendārā dienā pēc Latvijas pasta zīmogā norādītā datuma par ierakstītas vēstules nodošanu pasta iestādei, bet e-pasta sūtījums – 2. (otrajā) darba dienā pēc nosūtīšanas.

19.4. Nomnieks ir informēts, ka Iznomātājs ir tiesīgs veikt Nomnieka personas datu apstrādi saskaņā ar Iznomātāja Privātuma Politiku, kā arī nodot un saņemt Nomnieka personas datus un citu informāciju no citām Eleving Grupas sabiedrībām, Trešajām personām, datu bāzēm, uzskaites sistēmām . Nomnieka personas dati tiekapstrādāti ar mērķi veikt riska novērtēšanu, sniegto ziņu atbilstības patiesībai pārbaudi, klientu uzskaiti, pakalpojumu piedāvāšanu, sniegšanu un uzturēšanu, līguma noslēgšanu, kā arī citiem mērķiem, kas noteikti Iznomātāja Privātuma Politikā. Noslēdzot šo Līgumu, Nomnieks apliecina, ka ir izlasījis un iepazinies ar Iznomātāja Privātuma Politiku, ir informēts par savām kā datu subjekta tiesībām, Iznomātāja apstrādāto datu kategorijām, pamatu un mērķi, iespējām atsaukt dotās piekrišanas un citiem tajā aprakstītajiem noteikumiem.

19.5. Iznomātājam ir tiesības zvanīt un nosūtīt īsziņas (SMS) uz Nomnieka norādīto mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numuru, nosūtīt e-pasta vēstules uz Nomnieka norādīto e-pasta adresi, kā arī nosūtīt pasta sūtījumus uz Nomnieka pasta adresi, lai sasniegtu Nomnieku Līguma izpildes ietvaros. Ja Nomnieks nav sasniedzams, izmantojot Nomnieka norādītos saziņas līdzekļus un kontaktinformāciju, tad Iznomātājs, lai sazinātos ar Nomnieku, var izmantot jebkuru kontaktinformāciju, kas tam ir kļuvusi zināma vai iepriekšējās sadarbības laikā izmantota saziņai ar Nomnieku.

19.6. Nomnieks ir informēts, ka finansējums Transportlīdzekļa nomas pakalpojumu sniegšanai Nomniekam tiek novirzīts no konkrētu Trešo personu līdzekļiem un līdzekļi no Nomas maksas samaksas var tikt izmantoti Iznomātāja saistību izpildei pret Trešajām personām, līdz ar to Nomnieks apzinās, ka nepieciešamības gadījumā, lai pārbaudītu Iznomātāja un Nomnieka saistību izpildi, Iznomātājs var nodot Nomnieka personas datus minētajai Trešajai personai.

19.7. Puses apņemas neizpaust Trešajām personām informāciju, kas izriet no Līguma, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos un Līgumā noteiktos gadījumus.

19.8. Nomnieks nav tiesīgs pilnīgi vai daļēji nodot Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus, kā arī no Līguma izrietošos prasījumus Trešajām personām bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas.

19.9. Visi Līgumā noteiktie maksājumi uz to aprēķināšanas brīdi tiek aprēķināti pieņemot, ka gadā ir 365 (trīs simti sešdesmit piecas) dienas (vai 366 (trīs simti sešdesmit sešas) dienas garajā gadā).