Iesniedzot pieteikumu un veicot identifikāciju, jūs apliecināt, ka:

  • esat iepazinies ar Līguma noteikumiem juridiskām personām, esat tiesīgs aizpildīt pieteikumu un sniegt AS Renti pieteikumā norādītos personas datus;
  • uzņēmums, tā paraksttiesīgās personas un dalībnieki ir informēti un/ vai piekrituši, ka AS Renti veiks to personas datu apstrādi saskaņā ar Privātuma politiku. Lai veiktu risku analīzi, AS Renti var nodot un saņemt personas datus no saistītajiem uzņēmumiem AS mogo un AS Primero Finance, ciktāl tas nepieciešams šim mērķim;
  • šajā pieteikumā sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
  • AS Renti pakalpojumi tiks izmantoti tikai un vienīgi norādītā uzņēmuma  un/vai tā patiesā labuma guvēja interesēs, nevis kāda cita uzņēmuma vai fiziskas personas interesēs;
  • juridiskā persona, tās pilnvarotie pārstāvji, valdes, padomes locekļi un patiesie labuma guvēji nav ne Latvijas Republikas nacionālo sankciju, ne Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts vai citas starptautiskas organizācijas, kuras dalībvalsts ir Latvijas Republika, noteikto sankciju subjekts;
  • esat informēts, ka par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu Latvijas Republikas normatīvie akti paredz kriminālatbildību.